REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • § 1

REGULAMIN, WYDAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze strony internetowej www.domo-hurt.pl, zwanej dalej jako Strona, prowadzonej przez:
   PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMO S.C. JÓZEF WIĘCŁAW, RAFAŁ WIĘCŁAW, NIP: 5761524386
  2. zwanego/ą dalej jako Wydawca,
  3. szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
  4. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204),
  5. zasady sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem tzw. sklepu internetowego,
  6. politykę cookies.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Opis stosowanej przez Wydawcę tzw. Netykiety stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 • § 2

UŻYTKOWNIK

 

 1. Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik.
 2. Wydawca w ramach Strony, może świadczy
 3. usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Wydawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub korzystając ze Strony zawrze umowę na korzystanie z takiej usługi.
 4. Wydawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

 

 • § 3

STRONA

 

 1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Wydawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Wydawcy. Umieszczenie przez Wydawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.
 2. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Wydawcę do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, ni związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich.
 3. Wydawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub podpowiedzi określonego działania. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w celach komercyjnych lub inwestycyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu. Wydawca nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za powoływanie się lub stosowanie do informacji zawartych na Stronie. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że artykuły i treści zawarte na stronie nie mogą skutecznie zastąpić indywidualnej porady prawnej, którą Użytkownik może uzyskać od Wydawcy na podstawie stosownej umowy na obsługę prawną.
 4. Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.
 5. Na Stronie mogą być umieszczane treści o charakterze reklamowym i artykuły sponsorowane. Zasady publikacji takich treści mogą regulować odrębne przepisy.

 

 • § 4

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. serwis informacyjny/blog,
  2. Konto,
  3. newsletter,
  4. wyznaczanie trasy,
  5. sklep internetowy.
 2. Dostęp do Strony i w/w usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru oferowanych na Stronie, Wydawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 4. Wydawca może na Stronie oferować inne darmowe lub odpłatne usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, wydawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Wydawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 dni na dobę. Wydawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

 

 • § 5

SERWIS INFORMACYJNY / BLOG

 

 1. Wydawca umieszcza i udostępnia Użytkownikom na Stronie informacje, treści i utwory o tematyce zgodnej z linią programową Wydawcy, tworzące serwis, zwany dalej jako Serwis informacyjny.
 2. Zawartość Serwisu Informacyjnego, jak i cała zawartość Strony, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
 3. Opublikowanie treści w Serwisie Informacyjnym przez Wydawcę nie stanowi oświadczenia o zrzeczeniu się jakichkolwiek praw do treści.
 4. Dostęp do niektórych treści może być odpłatny, co Wydawca każdorazowo wyraźnie oznaczy.
 5. Wydawca może umożliwi
 6. Użytkownikom możliwość komentowania treści zawartych w Serwisie informacyjnym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych komentarzy.
 7. Niezależnie od funkcjonalności opisanej wyżej, Wydawca może udostępnić Użytkownikom narzędzia lub funkcjonalności umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie, lub udostępnianie na Stronie danych (treści), w szczególności pod postacią słowną lub graficzną. Inicjatorem takiego przekazu danych jest Użytkownik. Wydawca nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych. Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie dokonuje wyboru informacji zawartych w przekazie inicjowanym przez Użytkownika, ani nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie. Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie bada zgodności przesyłanych przez Użytkownika danych z obowiązującymi przepisami prawa i prawami osób trzecich. Korzystający ze Strony przyjmują zatem do wiadomości, że Strona co do zasady ma charakter niemoderowany w odniesieniu do treści publikowanych przez Użytkowników.
 8. Publikując dany utwór (transmitując / publikując dane na stronie), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada doń całość stosownych praw, a w szczególności że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do danego dzieła. Przez publikację danego Utworu, Użytkownik udziela Wydawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej w czasie ni terytorialnie licencji do: utrwalania danego dzieła jakąkolwiek techniką, wprowadzenia go do pamięci komputera, zwielokrotniania egzemplarzy dzieła jakąkolwiek techniką, m.in. drukarską, fotograficzną i cyfrową, wprowadzenia dzieła do obrotu w Polsce i za granicą, udostępnienia dzieła za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym Internetu), odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania dzieła, wystawiania, wyświetlania, udostępniania we wszelkich materiałach promocyjnych Wydawcy oraz w mediach, nadania w całości i we fragmentach za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, modyfikowania dzieła, lub czynienia go elementem składowym innego utworu lub opracowania. Ponadto Użytkownik upoważnia Wydawcę do wykonywania autorskich praw osobistych do danego dzieła. Prawa o których mowa wyżej nie są ograniczone terytorialnie, ani co do liczby eksploatacji. Wydawca uprawniony jest nadto do udzielania wszelkich sublicencji na korzystanie z danego utworu na dowolnym polu eksploatacji, a w szczególności zamieszczania go w sieci Internet, rozporządzania, rozpowszechniania i publikowania dzieła dowolną techniką i w dowolnej formie. Z tytułu korzystania przez Wydawcę lub upoważniony przez niego podmiot z danego utworu, Użytkownikowi nie służy żadne wynagrodzenie.

 

 • § 6

KONTO

 

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność założenia konta, zwanego dalej jako Konto.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto może jednak umożliwiać lub warunkować dostęp do dodatkowych treści lub funkcji, w szczególności takich jak:
  1. wypowiadanie się w komentarzach,
  2. wypełnianie ankiet,
  3. subskrybowanie newslettera,
  4. funkcjonalność sklepu internetowego,
 3. Konto tworzone jest za pomocą systemu / portalu / rozwiązań technologicznych oferowanych przez Wydawcę, lub przez podmioty zewnętrzne (np.: system Disqus), co może wymagać udzielenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na korzystanie z tej funkcji na rzecz operatora tego systemu. Regulamin i warunki korzystania z w/w usługi dostępne są pod adresem:
  http://domo-hurt.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci

 

 1. Konto ma charakter darmowy. W celu jego utworzenia i w związku z jego korzystaniem, Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.
 • § 7

NEWSLETTER

 

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność otrzymywania newslettera, zwanego dalej jako Newsletter.
 2. Korzystanie z funkcji Newslettera jest dobrowolne i darmowe, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. W/w zgodzie, może towarzyszyć udzielenie dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych lub reklamowych od osób trzecich.
 4. Zapisanie się do newslettera nie rodzi roszczeń o otrzymanie jakichkolwiek treści, jego otrzymanie nie wiąże się także z uzyskaniem praw majątkowych autorskich do treści tam zawartych.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z newslettera będzie zawarta w każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi z użyciem tej funkcjonalności.

 

 • § 8

TRASA DOJAZDU

 

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność ustalenia trasy dojazdu do swojej siedziby lub innego miejsca wskazanego na stronie, co może wiązać się z uzyskaniem podanych przez Użytkownika w sposób ręczny lub automatyczny (w zależności od ustawień urządzenia) współrzędnych GPS lub innych danych geolokalizacyjnych.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tak wyznaczonej trasy, jej dostępność czy aktualność. Tak realizowana usługa ma charakter darmowy, i może być realizowana z użyciem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (Google maps) i może wymagać akceptacji regulaminów osób trzecich, za których treść Wydawca nie odpowiada.

 

 • § 9

SKLEP INTERNETOWY – UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Wydawca może na Stronie oferować sprzedaż, najem, dzierżawę towarów lub usług, zwane dalej łącznie jako Sprzedaż z użyciem funkcjonalności tzw. sklepu internetowego. Korzystanie z tej funkcjonalności może wiązać się z koniecznością rejestracji lub założenia Konta.
 2. Warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem lub wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 3. Fakt rejestracji w sklepie internetowym Wydawcy, w przypadku korzystania własnego systemu rejestracji, zostanie potwierdzony przez Wydawcę stosowną wiadomością email.
 4. Realizując obowiązek ustawowy, Wydawca informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu, a także w widocznym miejscu na Stronie, lub w zakładce „Kontakt”, „O nas”, lub analogicznej,
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – w Regulaminie, a także na Stronie,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit c – reklamacje winny być składane na adres podany w lit c wyżej,
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności – informacje te każdorazowo umieszczone są w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru lub usługi
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykłe za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  7. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi,
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi; procedura rozpatrywania reklamacji opisana jest w Regulaminie,
  9. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Wydawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
  10. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  11. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  12. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy – co do zasady Wydawca nie przewiduje obowiązku udzielenia przez konsumenta kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, chyba że inna informacja zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych danych w opisie danej treści cyfrowej,
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych interoperacyjności w opisie danej treści cyfrowej,
 5. Najpóźniej na początku składania zamówienia, Wydawca wskazuje w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 6. Wydawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:
  1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy,
  2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 7. Każdą transakcję, także z udziałem konsumentów, dokonaną z użyciem funkcjonalności sklepu internetowego, której przedmiotem jest produkt cyfrowy, dostępny bezpośrednio po dokonaniu zapłaty, Wydawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną, która zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w trakcie rejestracji. W treści tej faktury zawarty będzie link do pobrania danego produktu cyfrowego.

 

 • § 10

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 

 1. Użytkownik winien korzystać ze Strony, Konta oraz z innych usług na Stronie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo m.in. zablokowania Konta lub innych usług, niedopuszczania do komentowania na stronie, usuwania komentarzy lub innych treści lub danych gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje Stronę lub Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  2. nazwa Konta (lub komentarz) narusza prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę co może wprowadzać użytkowników w błąd,
  3. zachowanie Użytkownika jest źródłem szkody,
  4. Użytkownik podejmuje czynności o znamionach hackerskich, a w szczególności usiłuje przełamać zabezpieczenia Strony lub domeny/serwera na którym jest umieszczona,
  5. Użytkownik umieszcza w komentarzach treści reklamowe, lub o charakterze spamu,
  6. Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa pokrewne lub prawa własności przemysłowej Wydawcy lub osób trzecich,
  7. treść komentarzy stanowi naruszenie tzw. Netykiety opisanej w załączniku do Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi samodzielną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw i interesów osób trzecich, a w szczególności za naruszenie ich praw autorskich lub dóbr osobistych poprzez umieszczenie na Stronie treści naruszających te prawa.
 4. W przypadku jeżeli osoba trzecia wystąpi do Wydawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez jakikolwiek utwór autorstwa danego Użytkownika (a w szczególności utwór graficzny, mem, komentarz), Użytkownik ów zobowiązuje się zwolnić Wydawcę z takiego długu, zobowiązując się także pokryć wszelkie poniesione z tego tytułu przez Wydawcę koszty.

 

 • § 11

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie Zamówień z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet.

 

 • § 12

SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG

 

 1. Wydawca zastrzega prawo modyfikacji asortymentu swych towarów i usług w każdym czasie.
 2. Wydawca świadczy Sprzedaż na podstawie każdorazowego zamówienia Użytkownika.
 3. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
  1. funkcjonalności tzw. sklepu internetowego,
  2. wiadomości email przesłanej Wydawcy,
  3. wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
  4. pisemnej, telefonicznej, fax, lub bezpośrednio w siedzibie Wydawcy.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Sprzedaż realizowaną w formie opisanej w ust 2 lit a wyżej, następuje z użyciem systemu informatycznego, w oparciu o instrukcje podawane na poszczególnych stronach związanych ze składaniem danego zamówienia. Złożone przez Użytkownika oświadczenie o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowi ofertę Użytkownika zawarcia danej umowy. Po otrzymaniu w/w oferty, Wydawca doręczy na wskazany adres email Użytkownika oświadczenie o przyjęciu danego zamówienia do realizacji. Z chwilą doręczenia tego oświadczenia Wydawcy, między Stronami dochodzi do zawarcia danej umowy. Po zawarciu takiej umowy, Wydawca prześle Użytkownikowi na w/w email potwierdzenie warunków danego zamówienia.
 5. Wydawca w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w formie wskazanej w ust 2 lit b – d może złożyć ofertę, określającą warunki, oraz formę i sposób zawarcia danej umowy.
 6. Usługa jest realizowana w miejscu i w czasie wskazanym w danej umowie lub informacji zawartej w funkcjonalności sklepu internetowego.
 7. W przypadku sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego, Wydawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
  1. przelewy bezpośrednie,
  2. płatności kartą kredytową,
  3. płatności sms,
  4. płatności za pobraniem.
 8. Wskazane na Stronie ceny za usługi odpłatne, są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie.
 9. Wydawca dostarcza oferowane przez siebie towary w obrębie Polski. Dostawa do innych krajów jest możliwa, gdy funkcjonalność sklepu internetowego wyraźnie to dopuszcza. Wydawca informuje na Stronie o terminie danej dostawy. Dostawa nastąpi na adres wskazany przez Użytkownika, lub na adres wybranego przez niego paczkomatu lub punktu Ruch, zaś w przypadku usług lub towarów oferowanych w wersji cyfrowej – na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 10. Na żądanie Użytkownika zgłoszone w Zamówieniu, Wydawca wraz z fakturą za wykonanie Usługi doręczy mu szczegółowy raport, określający zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: rodzaj, czas trwania, częstotliwość i inne parametry techniczne Usługi.

 

 • § 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Wydawcy.
 4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie (w szczególności Disqus) następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi. W odniesieniu do usługi Disqus zasady te opisane są na stronie:

https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

 

 • § 14

ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Użytkownik uprawniony jest rozwiązać Danę umowę Sprzedaży w dowolnej formie, do czasu zapłaty Wydawcy umówionego wynagrodzenia. Warunki rozwiązania danej umowy po tym fakcie, określać może nadto indywidualnie dana umowa na wykonanie konkretnej usługi/dzieła itd, jeżeli w/w indywidualne warunki zostały przez Strony ustanowione.
 2. W przypadku zawarcia z Wydawcą umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia konsumentowi towaru, a w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Wydawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • § 15

RĘKOJMIA, GWARANCJA, PROCEDURA REKLAMACYJNA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Wydawca udziela rękojmi na Sprzedaż w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Wydawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru pozbawionego wad prawnych i fizycznych.
 2. W umowach między przedsiębiorcami, wyłącza się odpowiedzialność Wydawcy z tytułu rękojmi, chyba że co innego stanowi odrębna umowa zawarta między stronami.
 3. Wydawca udziela gwarancji na Sprzedaż, jeżeli informacja w tym przedmiocie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazana w opisie danego produktu lub usługi.
 4. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Wydawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Wydawcy, a to: Gorzów Śląski 46-310 ul. Leśniki 4
 5. Wydawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.
 6. Wydawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 • § 16

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
  3. rejestracji,
  4. zakładania Konta,
  5. korespondowania z Administratorem,
  6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMO S.C. JÓZEF WIĘCŁAW, RAFAŁ WIĘCŁAW

.

 1. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Wydawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 3. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. nazwisko i imiona Przekazującego,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  5. adresy elektroniczne Przekazującego,
  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Wydawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Wydawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Wydawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Wydawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  1. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego.
 9. Począwszy od 25.V.2018 r. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego. Do tego czasu, Przekazujący ma prawo dostępu do treści przekazanych Administratorowi danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, Przekazującemu służy także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  1. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  3. korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
  4. realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora lub innego miejsca opisywanego na stronie (w szczególności przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps),
  5. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  6. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
  7. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 11. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Wydawca, na zasadach określonych w ust. 3-5 art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wydawcę, za zgodą Przekazującego;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 13. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  4. PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 14. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  1. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  2. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  3. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  4. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 15. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
  1. https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
  2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  3. https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
 16. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Wydawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.
 18. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 19. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 20. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.
 21. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 22. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

 

 • § 17

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Wydawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

 

 • § 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od: 07-09-2018
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Wydawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Realizując obowiązek ustawowy Wydawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php